Realizowane przez nas programy

Realizowane przez Stowarzyszenie "Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego" programy pomocy, wsparcia i edukacji są konsekwencją Statutu przyjętego przez Stowarzyszenie w dniu 25 lipca 2013. Są jego kontynuacją i dopełnieniem w zakresie wspierania działań Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, mających na celu rozwój i doskonalenie bazy służącej Mieszkańcom.

"Z głębi serca"

Potrzeby w zakresie opieki społecznej rosną i zadania się rozszerzają, stąd też istnieje konieczność podejmowania nowych wyzwań z dobrej woli i serca.

"Razem pod chmurką"

Podejmowane zadanie łączy się z realizacją założonych celów: - utrzymanie sprawności fizycznej i osobowej osób starszych i niepełnosprawnych.

"Od A do Z rodzinnie"

Projekt dotyczy wzmocnienia poczucia własnej wartości poprzez integrację, współpracę, wzajemne zrozumienie i aktywność.

"Miłość nie umiera"

Miłość nie umiera - miłość do ludzi, miłość do małej Ojczyzny, miłość do Ojczyzny, miłość do pasji, ulubionych miejsc…

Działania wolontariackie

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób potrzebujących w różnych obszarach życia społecznego. To wolontariusze.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Szczególną wagę przywiązujemy do idei budowania społeczeństwa obywatelskiego, stąd jesteśmy otwarci na różnorodne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pomagamy 330 Mieszkańcom ZDPS.RM w Wieleniu

integracja, współpraca, wzajemne zrozumienie i aktywność

Zmieniając jedno życie ludzkie, zmieniasz świat.

Aktualnie realizowane programy

6
PROGRAMÓW
350
PODOPIECZNYCH
20
WOLONTARIUSZY
123
WSPIERAJĄCYCH