Cele Stowarzyszenia

• Dbałość o godziwe warunki życia wszystkich osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych mieszkających w Zespole Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu oraz na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• Wspieranie zadań statutowych Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostęp do kultury oraz polepszania warunków socjalno – bytowych.
• Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie różnych form współpracy.
• Działalność charytatywna. Wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć.
• Wspieranie działań mających na celu projekty z zakresu integracji międzypokoleniowej Rozbudzanie zainteresowań i edukacja społeczeństwa, w zakresie technologii multimedialnych i ich wykorzystania.
•Promowanie nowoczesnych technologii, jako środka wyrazu artystycznego oraz jako niezbędnego zaplecza technologicznego współczesnych form aktywności artystycznej Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową w zakresie prowadzenia działań na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa patriotycznego, kulturowego i historycznego.
• Promowanie i wspieranie życia, z poszanowaniem środowiska naturalnego, promowanie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska, w tym lokalnych walorów przyrodniczych.
• Promowanie działalności na rzecz rozwoju sztuki, kultury, sportu i turystyki.
• Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną, wychowawczą, edukacyjną z dostępnych funduszy pomocowych, w tym krajowych i pochodzących ze środków Unii Europejskiej.
• Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz godnego starzenia się oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
• Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia. Promocja wolontariatu.

Sposoby realizacji celów

• Promowanie Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu jako miejsca godziwego pobytu dla osób całkowicie lub częściowo niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
• Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób w podeszłym wieku, somatycznie przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.
• Umożliwianie aktywnego i godnego uczestniczenia osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
• Udzielanie wsparcia w formie poradnictwa rodzinom osób niepełnosprawnych.
• Organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji, kursów i szkoleń.
• Działalność charytatywna.
• Współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi a także placówkami i osobami fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
• Współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
• Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych.
• Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne i organizacyjne w zakresie tworzenia osobom niepełnosprawnym przebywającym w Zespole Domów Pomocy Społecznej, sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem.
• Realizację zleconych zadań i programów krajowych i międzynarodowych, służących idei integracji.
• Uczestniczenie w kursach i spotkaniach dotyczących niepełnosprawności, współdziałanie w ich prowadzeniu oraz przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
• Prowadzenie różnych form poradnictwa, wsparcia i terapii, aktywnych form spędzania wolnego czasu.
• Pozyskiwanie wolontariuszy.
• Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Działalność nieodpłatna prowadzona jest w sferze zadań publicznych we współpracy z organami administracji publicznej, obejmująca głównie działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie i rozwój infrastruktury ZDPS.RM o zasięgu ponad gminnym dla osób przewlekle somatycznie chorych. Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego, z zastrzeżeniem postanowień zadania poprzedniego jest działalność, za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie, może być wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Rodzinom i osobom spoza Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Wieleniu i ich rehabilitacji społecznej i fizycznej, przeciwdziałanie ich poczuciu izolacji i odrzucenia.
• Organizacja pozaszkolnych form kształcenia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów i kadry dydaktycznej oraz członków Stowarzyszenia.
• Organizowanie i prowadzenie innowacyjnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych i mieszkańców Zespołu Domów Pomocy Społecznej.
• Podejmowanie działań rewalidacyjno – rehabilitacyjnych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Nasi wolontariusze

Wolontariusz pomaga i wspiera, ale nie wyręcza. Można go poprosić, lecz należy pamiętać, że to, czym się zajmuje zależy od jego woli i dobrze jest zatem, kiedy wolontariat sprawia człowiekowi przyjemność. Wielu z nas chce pomagać, dobrze jest nauczyć się takiej formy pomocy, która służy nam i drugiemu człowiekowi.

W czym pomagają wolontariusze: Towarzyszą osobom niepełnosprawnym, potrzebującym wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych, w wyjściach do lekarzy, w spacerach, robieniu zakupów, w wyjściach do placówek kulturalno-oświatowych. Pomagają przy spacerach, zapoznawaniu się z literaturą niedostępną dla osób z dysfunkcją wzroku, czasopismami. Niosą pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, których osoba niepełnosprawna nie jest w stanie wykonać samodzielnie, mimo rehabilitacji lub w czasie gdy rehabilitacja nie była jeszcze możliwa. Stowarzyszenie może liczyć na ich pomoc podczas organizowanych imprez plenerowych. Wolontariusze angażują się w opiekę, w miarę możliwości i swojego wolnego czasu.

Od wolontariuszy oczekujemy: • Utrzymywania kontaktu ze Stowarzyszeniem. • Informowania o swoich potrzebach, trudnościach związanych z pracą wolontarystyczną. • Obecności na spotkaniach wolontariuszy organizowanych przez Stowarzyszenie. • Wykazywania się odpowiedzialnością oraz sumiennością podczas pracy wolontarystycznej.

Kto może zostać wolontariuszem? Wolontariuszem w Stowarzyszeniu „Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego” może zostać każdy. Wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Liczy się chęć pomagania innym. Ważne jest jednak żeby była to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakt z ludźmi i nie bojąca się nowych wyzwań. Wolontariusz powinien wiedzieć, że nie musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę. Pomaga w miarę swojego wolnego czasu i możliwości, a to co robi zależy od jego woli oraz umiejętności.

DLA WOLONTARIUSZY:

1 KROK
O czym każdy wolontariusz wiedzieć powinien?
Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, choć niejednokrotnie bywa także ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie działalności wolontariackiej, w trakcie której chętni poświęcą wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym osobom, grupom społecznym, organizacjom czy instytucjom.

2 KROK
Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
Jeśli Wolontariusz jest osobą małoletnią konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

3 KROK
Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem
Zawarcie umowy pomiędzy Wolontariuszem a Stowarzyszeniem o wzajemnych świadczeniach

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „PRZYJACIÓŁ ŚW. ZYGMUNTA FELIŃSKIEGO” z siedzibą w Zespole Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, ul. Staszica 2.

Stowarzyszenie „PRZYJACIÓŁ ŚW. ZYGMUNTA FELIŃSKIEGO” przy Zespole Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, ul. Staszica 2.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

Prosimy o wsparcie

Dziękujemy za każde, nawet najmniejsze wsparcie – bez niego nie moglibyśmy działać. Ty też możesz zostać naszym mecenasem oraz darczyńcą. Zachęcamy do wsparcia za pomocą poniższego formularza oraz do bezpośrednich wpłat i zleceń stałych na nasze konto. Jesteśmy otwarci na propozycje wsparcia konkretnych projektów – wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Dlaczego warto wesprzeć Stowarzyszenie "Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego" – 10 powodów!

Niezależność
01. Stowarzyszenie "Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego" to organizacja pozarządowa w Wieleniu, która utrzymuje się i będzie się utrzymywała wyłącznie ze składek członkowskich oraz darowizn pochodzących od prywatnych darczyńców.
02. Nie trwonimy pieniędzy podatników – nie bierzemy dotacji od instytucji publicznych.

Transparentność
03. Nie realizujemy partykularnych interesów polityków, firm oraz innych organizacji.
04. Odnotowujemy każdą, nawet najmniejszą darowiznę w corocznym sprawozdaniu finansowym.
05. Wszystkie przychody także dostępne są w corocznym sprawozdaniu. Koszty operacyjne dzielone są na konkretne projekty, z realizacji, których sporządzane są szczegółowe sprawozdania.

Skuteczność
06. Koszty osobowe Stowarzyszenia "Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego" wynoszą 0zł! Nie czerpiemy korzyści finansowych z naszej działalności – działamy przede wszystkim dla idei.
07. Działamy wyłącznie charytatywnie.
08. Siła Stowarzyszenia "Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego" tkwi w kapitale społecznym, którym są członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze.

Wszechstronność
09. Stowarzyszenie "Przyjaciół Św. Zygmunta Felińskiego" to aktywna i rozwijająca się organizacja. Prowadzimy szereg stałych projektów.
10. Nasza działalność przybiera różnorodny charakter. Jest kreatywna, odważna i merytoryczna. Działamy wśród potrzebujących. Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez akcje informacyjne. Swoistą pracą u podstaw budujemy społeczeństwo mające na uwadze dobro osób potrzebujących!

Istnieje także możliwość wsparcia określonego zakresu naszej działalności. Są to działania realizowane w ramach programu "Z głębi serca".

Mamy nadzieję, że niniejsza oferta znajdzie uznanie w Państwa oczach, a współpraca przyniesie wymierne korzyści dla obu stron i przyczyni się do zadowolenia i radości ludzi potrzebujących.

Jesteś gotów nam pomóc?

dobre serce, współczucie można okazać na wiele sposobów

DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY WSPOMÓŻ NAS