Cele programu

Celem innego programu „Miłość nie umiera”, realizowanego przez Zespół Domów jest ukazanie autorytetu, nieprzemijających wartości w oparciu, o które budowane są więzi międzypokoleniowe związane z własnym zaangażowaniem oraz miejscem zamieszkania. Miłość nie umiera - miłość do ludzi, miłość do małej Ojczyzny, miłość do Polski, miłość do pasji, ulubionych miejsc … Autorytet Jana Pawła II jest żywy, nie umiera i ciągle na nowo pozytywnie wpływa na człowieka w każdym wieku, odwołując się do trwałych wartości pielęgnowanych przez pokolenia, a związanych z narodem, kulturą i patriotyzmem.

Podejmowane działania ukazują, że każde budowanie wartości zaczynamy od siebie, od najbliższego otoczenia, od miłości do ludzi takimi jakimi są - mali, młodzi starsi, zdrowi, chorzy, nieporadni. Miłość dotyczy wszystkich i wszystkim jest potrzebna do godnego życia.Program na każdym szczeblu realizacji odwołuje się do autorytetu Papieża, do odkrywania urody otoczenia oraz do siły, która jest w każdym człowieku. Zastosowany szeroki wachlarz form pracy umożliwia włączenie określonych grup na miarę ich możliwości i posiadanych umiejętności.” Filarem spotkań międzypokoleniowych są ścieżki Jana Pawła II w Puszczy Noteckiej i wymiar ludzki, bez względu na wiek i miejsce pracy czy życia. Program burzy granice międzypokoleniowe (uczniowie, nauczyciele, pracownicy kultury, społecznicy, wolontariusze, kluby seniora, mieszkańcy Zespołu Domów oraz Miasta i Gminy) i eksponuje to, co jest najważniejsze dla każdego człowieka - szacunek, cierpliwość, zrozumienie, empatia, poczucie tożsa-mości, własnej wartości, związek z miejscem pobytu, ziemią rodzinną w wymiarze małej i dużej Ojczyzny, tolerancję, a wszystko to w jednym pojęciu MIŁOŚĆ. Poprzez zastosowanie szerokiej gamy form aktywności, program wyzwala działania różnorodnych grup społecznych będąc przykładem współpracy międzypokoleniowej i środowiskowej.

Odbiorcy zadania

Projekt zakłada zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej:
- młodzieży działającej w telewizji internetowej FLOW
- zaangażowanie społeczności uczniowskiej gimnazjalnej Zespołu Szkół w Wieleniu
- mieszkańców Miasta i Gminy Wieleń
- mieszkańców Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu

Projekt zakłada współpracę z partnerami, którymi są:
- Zespół Szkół, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu
- Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu

Przyczyny i skutki

Na podstawie raportu pn. "Ocena zawartości ogólnodostępnych multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej" określa się udział poszczególnych typów programów w czasie antenowym, gdzie rozrywka stanowi 23%, seriale - 19%, film - 14% (razem 56%), natomiast dokument - 4%, edukacja - 2%, kultura -2%. (www.krrit.gov.pl). Jednocześnie w mediach często pokazywane są treści sensacyjne, kryminalne, przemoc, afery, brutalne wydarzenia, zamachy które mogą działać czasem szokująco na widza, słuchacza, czy czytelnika. W związku z tym, że autorytet Jana Pawła II jest ciągle aktualny, a w bieżącym roku obchodzimy 10 rocznicę Jego śmierci, zdecydowano się na program, poprzez który przypomnimy i upowszechnimy w mieście i gminie Wieleń nieprzemijające wartości głoszone i praktykowane przez Papieża Polaka. Jednocześnie upowszechniamy w tym programie mało znany fakt związany z naszym regionem, a dotyczący przebywania w lipcu i sierpniu 1977r. Karola Wojtyły w Puszczy Noteckiej, na krótko przed wyborem na Papieża (Ks. Edmund Klemczak, album pt. "Puszcza Notecka"). Ścieżki pamięci w dobie upadku autorytetów nabierają szczególnego znaczenia podnosząc znaczenie i trwałą wartość związaną z narodem, kulturą i patriotyzmem.

Istnieje powszechna opinia o tym, że w współczesnym świecie mało jest autorytetów, które w znaczący sposób mogą oddziaływać pozytywnie na człowieka. Łączy się to z brakiem zrozumienia i akceptacji a także podejmowaniem wspólnych inicjatyw w wymiarze międzypokoleniowym. W mieście i gminie Wieleń od wielu lat znany jest fakt, ze jest to miejsce starzejących się ludzi, co również znajduje swoje odbicie w tym, że funkcjonuje tu 5 domów pomocy społecznej, w tym 4 skupione w jednym zespole. Domy obejmują pomocą ludzi potrzebujących, chorych i cierpiących, a obok toczy się życie miasta i młode, prężne życie uczniów Zespołu Szkół w tym gimnazjalistów. Każde z tych pokoleń na co dzień pozostaje w swoim kręgu, żyjąc w zasadzie własnymi sprawami. Projekt burzy granice i angażuje różne grupy społeczne znajdując wspólne odniesienie –autorytet Jana Pawła II.

Zakładane cele programu

Ukazanie i przybliżenie sylwetki Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II w aspekcie narodowym, obywatelskim i kulturowym.

Cele szczegółowe:
1. Integracja pokoleniowa lokalnego środowiska.
2. Zwiększenie świadomości osób w zakresie możliwości podejmowania współdziałania oraz atrakcyjne spędzenie czasu przez różne formy edukacyjne i własną aktywność.

Prosimy o wsparcie

Podejmowane przez nas działania obejmują zgromadzenie środków finansowych pozwalających współfinansować to przedsięwzięcie od 2015r. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego dzieła poprzez dokonywanie wpłat z przeznaczeniem na powyższy cel - nr konta 61 1020 3844 0000 1502 0281 3442 (www.dpswielen.pl).

Niech wdzięczność Mieszkańców, Dyrekcji Zespołu Domów Pomocy Społecznej oraz Prezesa i Członków Stowarzyszenia, stanowi dla Państwa – Darczyńców płynące z głębi serca szczere podziękowanie za okazaną wrażliwość i udział w przysporzeniu radości osobom potrzebującym poprzez doskonalenie bazy rehabilitacyjno-rekreacyjnej.

Jesteś gotów nam pomóc?

dobre serce, współczucie można okazać na wiele sposobów

DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY WSPOMÓŻ NAS