Cele programu

Program "Z głębi serca" jest konsekwencją Statutu przyjętego przez Stowarzyszenie w dniu 25 lipca 2013. Jest jego kontynuacją i dopełnieniem w zakresie wspierania działań Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, mających na celu rozwój i doskonalenie bazy służącej Mieszkańcom i innym, zgodnie z Statutem Stowarzyszenia.

1. Wspieranie dynamicznego rozwoju nowoczesnej bazy służącej Mieszkańcom Zespołu oraz innym zgodnie z Statutem Stowarzyszenia.

2. Wspieranie działań mających na celu ciągłe dbanie o jak najlepsze funkcjonowanie i samopoczucie każdego Mieszkańca, aktywizowanie oraz jak najdłuższe utrzymanie zdrowia i jego sprawności fizycznej.

3. Wspieranie działań mających na celu rozszerzenie oferty terapii zajęciowej kulturalno-oświatowej, rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i sportowej, ustawicznie ubogacającej ogólny wachlarz stosowanych form.

4. Wspieranie działań umożliwiających Mieszkańcom i innym (zgodnie z Statutem Stowarzyszenia) zaspokajanie potrzeb poznawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i urządzeń.

5. Wspieranie działań mających na celu dawanie Mieszkańcom i osobom potrzebującym (zgodnie z Statutem Stowarzyszenia), poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa oraz budowanie przekonania, że są ważni i innym na nich zależy.

Charakterystyka programu

Funkcjonowanie programu "Z głębi serca" oparte jest na następujących elementach:

Prosimy - z głębi serca zwracamy się z prośbą o pozyskanie funduszy (Internet, korespondencja, publikacje, spotkania, itp.).

Dajemy - z głębi serca przynosimy dar, służymy swoimi talentami, czasem, zasobami.

Dziękujemy - z głębi serca kierujemy do darczyńców płynące podziękowania i nie zapominamy o otwartych sercach na potrzeby Mieszkańców Zespołu Domów w Wieleniu oraz innych (zgodnie z Statutem Stowarzyszenia).

Finansowanie programu

Stowarzyszenie wpisano do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.11.2013 r.

Po dwóch latach funkcjonowania, Stowarzyszenie "Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego" będzie ubiegało się o status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, który uprawnia do otrzymywania od darczyńców 1% podatku na rzecz działań i zamierzeń statutowych.

Program "Z głębi serca" przyjęty Uchwałą nr 9/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego", finansowany jest zgodnie ze Statutem, który zakłada także pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Aktualnie Stowarzyszenie prosi o przekazywanie darowizn na swoją działalność. Stowarzyszenia "Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego"

Nr konta: 61 1020 3844 0000 1502 0281 3442

Prośba o wsparcie

U progu Nowego Roku 2015 Stowarzyszenie „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego” w Wieleniu realizując program "Z głębi serca" aktywnie włącza się w działania mające na celu rozwój bazy rehabilitacyjno - rekreacyjnej Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zaplanowano powstanie tzw. "siłowni pod chmurką" przeznaczonej dla Mieszkańców Zespołu, zlokalizowanej w pięknym okalającym parku, stanowiącym naturalną oprawę dla tego typu obiektu.

Podejmowane przez nas działania obejmują zgromadzenie środków finansowych pozwalających współfinansować to przedsięwzięcie od 2015r. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego dzieła poprzez dokonywanie wpłat z przeznaczeniem na powyższy cel - nr konta 61 1020 3844 0000 1502 0281 3442 (www.dpswielen.pl).

Niech wdzięczność Mieszkańców, Dyrekcji Zespołu Domów Pomocy Społecznej oraz Prezesa i Członków Stowarzyszenia, stanowi dla Państwa – Darczyńców płynące z głębi serca szczere podziękowanie za okazaną wrażliwość i udział w przysporzeniu radości osobom potrzebującym poprzez doskonalenie bazy rehabilitacyjno-rekreacyjnej.

Wnioski

Program ,,Z głębi serca” określa ramy działań podejmowanych przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Świętego Zygmunta Felińskiego” w Wieleniu w celu pozyskiwania funduszy na określone przedsięwzięcia Zespołu Domów Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu, przyjmowane do realizacji na dany rok obrotowy lub określony okres. W związku z tym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło stosowną uchwałę wprowadzającą ten program.

Program wspiera Zespół Domów w Wieleniu w działaniach, w których najważniejszy jest Mieszkaniec i ludzie w potrzebie, ich zdrowie, poczucie wartości, potrzeby i bezpieczeństwo.

Jesteś gotów nam pomóc?

dobre serce, współczucie można okazać na wiele sposobów

DOŁĄCZ DO WOLONTARIUSZY WSPOMÓŻ NAS